Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

 

Těší nás, že využíváte našich služeb. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící konkrétním účelům. Služby poskytuje společnost SANOFYTO, s.r.o., IČ: 46902279, se sídlem Viniční 4049/235, Brno – Židenice, PSČ 615 00.

Správcem vašich osobních údajů je společnost SANOFYTO, s.r.o., IČ: 46902279, se sídlem Viniční 4049/235, Brno – Židenice, PSČ 615 00, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 5866 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na cechova@sanofyto.cz
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů - máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

 

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

 

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

SANOFYTO, s.r.o. - Jednodenní chirurgie, ortopedie

Poliklinika Viniční | Viniční 235, 615 00 Brno